Q (3S)

Sommaire

Character Select
Portrait Neutral
Stance

Introduction

Couleurs

Liste des coups

Chopes

Hokaku Oyobi Touteki ni yoru Daraku Shougeki ou + +
Hokaku Oyobi Shippu o Mochi ta Tsuuda +

Normaux

Toubu ni yaru Jouhou Kougeki (Kari) +
Ryouude ni yaru Zenshin Tsuugeki (Kari) +
Tentou kara no Toubu Tsuugeki (Kari) +
Tentou kara no Kyakubu Tsuugeki (Kari) ou ou +

Coups Spéciaux

High Speed Barrage + EX
Dashing Head Attack Charge + Punch.png EX
Dashing Head Attack (Overhead) Charge + (maintenir )
Dashing Leg Attack Charge + EX
Capture and Deadly Blow +

Super Arts

I Critical Combo Attack + 2 stocks
II Deadly Double Combination + 1 stock
III Total Destruction + puis + ou + 1 stock

Stratégie

Vidéos