The King of Fighters XI - Yuri Sakazaki

Révision de 22 mai 2011 à 10:22 par Olivic (discussion | contributions)

Kofxi-yuri-sakazaki.jpg

Introduction

Moves List

Nom du coup Commande Commentaire
Coup normaux
Tsubame Otoshi (air) (corps) ↑ + C ou D
En Yoku → + A
Shiyoku ↘ + B
Shouyoku ↘ + D
Yuri Ori (air) ↙ + B
Coup spéciaux
Ko'oh Ken / Haoh Shokou Ken ↓ ↘ → + P Maintenir P pour sortit un Haoh Shokou Ken plus puissant
Saifa ↓ ↙ ← + P
Yuri Chou Upper (Kuuga) → ↓ ↘ + P
↳ Double Yuri Chou Upper (Ura Kuuga) → ↓ ↘ + C
Rai'oh Ken (air) ↓ ↘ → + K
Hyakuretsu Binta → ↘ ↓ ↙ ← + K
Special Move
Shin! Chou Upper ↓ ↘ → ↓ ↘ → + K
Hien Hou'ou Kyaku ↓ ↘ → ↘ ↓ ↙ ← + K
Leader Special Move
Kuuchuu Hien Hou'ou Kyaku (air) ↓ ↘ → ↘ ↓ ↙ ← + E