The King of Fighters XI - Duo Lon

Révision de 22 mai 2011 à 11:42 par Olivic (discussion | contributions)

Kofxi-duo-lon.jpg

Introduction

Moves List

Nom du coup Commande Commentaire
Coup normaux
Benbotsuken → + A
Fuuka Tenshi ↘ + D
↳ Raika Tenshi E
Coup spéciaux
Genmu Kyaku → ↓ ↘ + K
Himou Kyaku ↓ ↘ → + K
Genmohi Shoukeikou ↓ ↙ ← + K
Suishuma Kyaku Ho → ↘ ↓ ↙ ← → + P
Shakijuu Ryuu (↓ ↘ → + P) * 3
↳ Onbeiryuu Jinha → + B
  ↳ Shiryou Hasseikin ↓ ↙ ← + C
Super Special Move
Hiden Genmu Kyaku ↓ ↘ → ↓ ↘ → + K
Hiden Genmu Juonshikon ↓ ↙ ← ↙ ↓ ↘ → + P
Hiden Genmu Onryou Heki → ↘ ↓ ↙ ← → ↘ ↓ ↙ ← + P
Super Leader Special Move
Ougi Tajuu Genmu Onkei A, C, B, D