The King of Fighters XI - Duo Lon : Différence entre versions

m
Ligne 5 : Ligne 5 :
 
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
 
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
 
! style="background-color:#A4D265;" align="left" width="250" | Nom du coup
 
! style="background-color:#A4D265;" align="left" width="250" | Nom du coup
! style="background-color:#A4D265;" align="left" width="200" | Commande
+
! style="background-color:#A4D265;" align="left" width="250" | Commande
 
! style="background-color:#A4D265;" align="left" width="400" | Commentaire
 
! style="background-color:#A4D265;" align="left" width="400" | Commentaire
 
|- style="background-color:#FFFFCC;"
 
|- style="background-color:#FFFFCC;"

Version du 22 mai 2011 à 10:17

Kofxi-duo-lon.jpg

Introduction

Moves List

Nom du coup Commande Commentaire
Coup normaux
Benbotsuken → + A
Fuuka Tenshi ↘ + D
↳ Raika Tenshi E
Coup spéciaux
Genmu Kyaku → ↓ ↘ + K
Himou Kyaku ↓ ↘ → + K
Genmohi Shoukeikou ↓ ↙ ← + K
Suishuma Kyaku Ho → ↘ ↓ ↙ ← → + P
Shakijuu Ryuu (↓ ↘ → + P) * 3
↳ Onbeiryuu Jinha → + B
  ↳ Shiryou Hasseikin ↓ ↙ ← + C
Special Move
Hiden Genmu Kyaku ↓ ↘ → ↓ ↘ → + K
Hiden Genmu Juonshikon ↓ ↙ ← ↙ ↓ ↘ → + P
Hiden Genmu Onryou Heki → ↘ ↓ ↙ ← → ↘ ↓ ↙ ← + P
Leader Special Move
Ougi Tajuu Genmu Onkei A, C, B, D