Sie Kensou (98um) : Différence entre versions

(Page créée avec « ==Introduction== == Liste des coups == === Coups Normaux === ==== Choppes ==== {| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%" |- | === Command Moves === {| … »)
 
 
Ligne 9 : Ligne 9 :
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
|-
 
|-
|  
+
| Sunda || Proche, b/f+C
 +
|-
 +
| Tomoe Nage || Proche, b/f+D
 +
|}
  
 
=== Command Moves ===
 
=== Command Moves ===
Ligne 15 : Ligne 18 :
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
|-
 
|-
|  
+
| Kobokushu || f+A
 
+
|-
 +
| Kousentai || f+B
 +
|}
  
 
==== Special Moves ====                       
 
==== Special Moves ====                       
Ligne 22 : Ligne 27 :
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
|-
 
|-
|  
+
| Cho Kyuudan || qcb+P
 
+
|-
 +
| Ryuu Sogeki || qcb+P en l'air
 +
|-
 +
| Ryuu Renga: Chiryuu || hcf+A
 +
|-
 +
| Ryuu Renga: Tenryuu || hcf+C
 +
|-
 +
| Ryuu Renda || Proche, dp+P
 +
|-
 +
| Ryuu Gakusai || rdp+K
 +
|}
  
 
==== Desperation Move ====
 
==== Desperation Move ====
Ligne 29 : Ligne 44 :
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
|-
 
|-
|
+
| Nikku Man o Kuu || qcb,qcb+P
 +
|-
 +
| Senki Hakkei || Proche, qcf,qcf+P
 +
|-
 +
| Shinryuu Seioh Rekkyaku || qcf,hcb+B
 +
|-
 +
| Shinryuu Tenbu Kyaku || qcf,hcb+D
 +
|}

Version actuelle en date du 4 août 2010 à 13:08

Introduction

Liste des coups

Coups Normaux

Choppes

Sunda Proche, b/f+C
Tomoe Nage Proche, b/f+D

Command Moves

Kobokushu f+A
Kousentai f+B

Special Moves

Cho Kyuudan qcb+P
Ryuu Sogeki qcb+P en l'air
Ryuu Renga: Chiryuu hcf+A
Ryuu Renga: Tenryuu hcf+C
Ryuu Renda Proche, dp+P
Ryuu Gakusai rdp+K

Desperation Move

Nikku Man o Kuu qcb,qcb+P
Senki Hakkei Proche, qcf,qcf+P
Shinryuu Seioh Rekkyaku qcf,hcb+B
Shinryuu Tenbu Kyaku qcf,hcb+D