Robert Garcia (98um)

Révision de 4 août 2010 à 12:27 par Corbeau Bleu (discussion | contributions)

(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

Introduction

Liste des coups

Coups Normaux

Choppes

Ryuuchou Kyaku Proche, b/f+C
Kubikiri Nage Proche, b/f+D

Command Moves

Kouryuu Koukyaku Geri f+A
Ryuu Hanshuu f+B

Special Moves

Ryuu-Geki Ken qcf+P
Ryuuga dp+P
Ryuu Zanshou dp+K
Kyokugen-ryuu Renbu Kyaku Proche, hcf+K
Hien Ryuujin Kyaku En l'air, qcb+K
Hien Senpuu Kyaku hcb+K

Desperation Move

Haoh Shokou Ken f,hcf+P
Ryuko Ranbu qcf,hcb+P
Muei Senpuu Juudan Kyaku qcf,qcf+K (air)