Robert

Introduction

Moves List

Normal Moves

Ryuuchou Kyaku Près de ← ou → C
Kubukiri Nage Près de ← ou → D
Ryuu Han Shuu ← ou → B
Kou Ryuu Go Kya Geri → A
Ura Kobushi ← A
Ryuu Geki Ken ↓ ↘ → A ou C
RyuuGa → ↓ ↘ A ou C
Genei Kyaku → ← → B ou D
Su Jin Ranbu Kyaku De près ← ↙ ↓ ↘ → B ou D
Hien Ryuu Jin Kyaku Sauter ↓ ↙ ← B ou D

Desperation Moves

HaohShokohKen → ← ↙ ↓ ↘ → A ou C
RyuKo Ranbu ↓ ↘ → ↘ ↓ ↙ ← A ou C
Haiga Ryuu ↓ ↘ → ↓ ↘ → B ou D

Super Desperation Moves

RyuKo Ranbu ↓ ↘ → ↘ ↓ ↙ ← A+C

Hidden Super Desperation Moves

Gansou RyuKo Ranbu ↓ ↘ → ↘ ↓ ↙ ← B+D