Q (3S)

Révision de 31 octobre 2011 à 19:58 par Alx (discussion | contributions)

Character Select Portrait
Neutral Stance

Introduction

Couleurs

Q3scouleur.gif

Liste des coups

Chopes

Hokaku Oyobi Touteki ni yoru Daraku Shougeki F.png ou B.png + LP.png + LK.png
Hokaku Oyobi Shippu o Mochi ta Tsuuda LP.png + LK.png

Normaux

Toubu ni yaru Jouhou Kougeki (Kari) B.png + MP.png
Ryouude ni yaru Zenshin Tsuugeki (Kari) B.png + HP.png
Tentou kara no Toubu Tsuugeki (Kari) B.png + HK.png
Tentou kara no Kyakubu Tsuugeki (Kari) Db.png ou D.png ou Df.png + HK.png

Coups Spéciaux

High Speed Barrage Qcb.png + Punch.png EX
Dashing Head Attack B.png Charge F.png + Punch.png EX
Dashing Head Attack (Overhead) B.png Charge F.png + Punch.png (maintenir Punch.png)
Dashing Leg Attack B.png Charge F.png + Kick.png EX
Capture and Deadly Blow Hcb.png + Kick.png

Super Arts

I Critical Combo Attack Qcf.png Qcf.png + Punch.png 2 stocks
II Deadly Double Combination Qcf.png Qcf.png + Punch.png 1 stock
III Total Destruction Qcf.png Qcf.png + Punch.png puis Qcf.png + Punch.png ou Qcf.png + Kick.png 1 stock