Kensou (2k2um)

Introduction

Moves List

Normal Moves

Hakkei De près ← ou → C
Tomoe Nage De près ← ou → D
Ko Bokute → A
Gosen Tai → B
Chou Kyuu Dan ↓ ↙ ← A ou C
Sen Kyuu Tai ↓ ↘ → B ou D
RyuuRenGa Chi Ryuu ← ↙ ↓ ↘ → A
RyuuRenGa Ten Ryuu ← ↙ ↓ ↘ → C
Ryuu Gaku Sai ← ↓ ↙ B ou D
Ryuu Sou Geki Sauter ↓ ↙ ← A ou C

Desperation Moves

Shin Ryuu Seiou Rekkyaku ↓ ↘ → ↘ ↓ ↙ ← B
Shin Ryuu Tenbu Kyaku ↓ ↘ → ↘ ↓ ↙ ← D
Niku Man O Kuu ↓ ↙ ← ↓ ↙ ← A ou C

Super Desperation Moves

Sen Ki Hakkei De près ↓ ↘ → ↓ ↘ → A ou C

Hidden Super Desperation Moves

Chou Kyuu Dan Ryuu no Chikara (augmente le Power de 25% si vous touchez ou non l'adversaire) ↓ ↘ → ↓ ↘ → B+D