Kasumi Todoh (2k2um) : Différence entre versions

(Page créée avec « ==Introduction== == Moves List == === Normal Moves === ==== Throws ==== {| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%" |- | |- | |} === Command Moves === ==… »)
 
Ligne 9 : Ligne 9 :
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
|-
 
|-
|  
+
| Maki Age || close, b or f + HP
 
|-
 
|-
|
+
| Aiki Nage || close, b or f + HK
 
|}
 
|}
  
 
=== Command Moves ===
 
=== Command Moves ===
 
==== Special Moves ====                     
 
  
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
|-
 
|-
|  
+
| Hiji Ate || f + LP
 
 
 
 
 
 
  
  
 +
==== Special Moves ====                     
  
 +
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 +
|-
 +
| Kasane Ate || d, df, f + P
 +
|-
 +
| Kuuchuu Kasane Ate || d, df, f + P in air
 +
|-
 +
| Hakuzan Toh || d, db, b + K
 +
|-
 +
| Messhin Mutoh || b, db, d, df, f + LK
 +
|-
 +
| Sassho Inshuu || b, db, d, df, f + HK
 +
|-
 +
| Hanshin Morote Gaeshi || d, d + K
 +
|-
 +
| Tatsumaki Souda || close, f, df, d, db, b + P
 +
|-
 +
| Senkou Sagashi || d, db, b + P (up to 3 times)
 
|}
 
|}
 
  
 
==== Desperation ====                           
 
==== Desperation ====                           
Ligne 34 : Ligne 46 :
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
|-
 
|-
|  
+
| Shingan Kuzu Otoshi || d, df, f, df, d, db, b + P
 
+
|-
 
+
| Chou Kasane Ate || (d, df, f)x2 + P
 
|}
 
|}
  
==== Desperation ====                           
+
==== Super Desperation ====                           
 
                        
 
                        
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
|-
 
|-
|  
+
| Shingan Kuzu Otoshi || d, df, f, df, d, db, b + LP + HP
 
+
|}
  
 
==== Hidden Super Desperation ====
 
==== Hidden Super Desperation ====
Ligne 50 : Ligne 62 :
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
|-
 
|-
|
+
| Sousei Kasane Ate Ryuukasumi || (d, df, f)x2 + LP + HP
 +
|}

Version du 27 juillet 2010 à 09:45

Introduction

Moves List

Normal Moves

Throws

Maki Age close, b or f + HP
Aiki Nage close, b or f + HK

Command Moves

Hiji Ate f + LP


Special Moves

Kasane Ate d, df, f + P
Kuuchuu Kasane Ate d, df, f + P in air
Hakuzan Toh d, db, b + K
Messhin Mutoh b, db, d, df, f + LK
Sassho Inshuu b, db, d, df, f + HK
Hanshin Morote Gaeshi d, d + K
Tatsumaki Souda close, f, df, d, db, b + P
Senkou Sagashi d, db, b + P (up to 3 times)

Desperation

Shingan Kuzu Otoshi d, df, f, df, d, db, b + P
Chou Kasane Ate (d, df, f)x2 + P

Super Desperation

Shingan Kuzu Otoshi d, df, f, df, d, db, b + LP + HP

Hidden Super Desperation

Sousei Kasane Ate Ryuukasumi (d, df, f)x2 + LP + HP