Goenitz (2k2um) : Différence entre versions

(Page créée avec « ==Introduction== == Moves List == === Normal Moves === ==== Throws ==== {| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%" |- | |- | |} === Command Moves === ==… »)
 
Ligne 9 : Ligne 9 :
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
|-
 
|-
|  
+
| Meifu no Mon || close, b or f + HP
 
|-
 
|-
|
+
| Soukatsu Satsu || close, b or f + HK
 
|}
 
|}
  
 
=== Command Moves ===
 
=== Command Moves ===
 +
 +
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 +
|-
 +
| Uranagi || f + LP
 +
|}
  
 
==== Special Moves ====                       
 
==== Special Moves ====                       
Ligne 20 : Ligne 25 :
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
|-
 
|-
|  
+
| Yonokaze || b, db, d, df, f + LP or LK or HP or HK
 
+
|-
 
+
| Shin Aoi Hana Seiran || d, db, b + P (up to 3 times)
 
+
|-
 
+
| Wanhyou Tokobuse || f, d, df + LP
 
+
|-
 
+
| Wanhyou Mametsu || f, d, df + HP
 +
|-
 +
| Hyouga || d, db, b + K
 
|}
 
|}
 
  
 
==== Desperation ====                           
 
==== Desperation ====                           
Ligne 34 : Ligne 40 :
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
|-
 
|-
|  
+
| Yamidoukoku || (f, df, d, db, b)x2 + P
 
+
|-
 
+
| Fuujin Ibuki || (d, df, f)x2 + P
 
|}
 
|}
  
==== Desperation ====                           
+
==== Super Desperation ====                           
 
                        
 
                        
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
|-
 
|-
|  
+
| Shinyaotome Jissoukoku || d, db, b, db, d, df, f + LP + HP
 
+
|}
  
 
==== Hidden Super Desperation ====
 
==== Hidden Super Desperation ====
Ligne 50 : Ligne 56 :
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
|-
 
|-
|
+
| Ibuki Nagayo || (f, df, d, db, b)x2 + LK + HK
 +
|-
 +
| Tsuika Kougeki || Ibuki Nagayo, d, df, f + LP + LK + HP + HK
 +
|}

Version du 2 août 2010 à 12:52

Introduction

Moves List

Normal Moves

Throws

Meifu no Mon close, b or f + HP
Soukatsu Satsu close, b or f + HK

Command Moves

Uranagi f + LP

Special Moves

Yonokaze b, db, d, df, f + LP or LK or HP or HK
Shin Aoi Hana Seiran d, db, b + P (up to 3 times)
Wanhyou Tokobuse f, d, df + LP
Wanhyou Mametsu f, d, df + HP
Hyouga d, db, b + K

Desperation

Yamidoukoku (f, df, d, db, b)x2 + P
Fuujin Ibuki (d, df, f)x2 + P

Super Desperation

Shinyaotome Jissoukoku d, db, b, db, d, df, f + LP + HP

Hidden Super Desperation

Ibuki Nagayo (f, df, d, db, b)x2 + LK + HK
Tsuika Kougeki Ibuki Nagayo, d, df, f + LP + LK + HP + HK