EX Kensou (2k2um) : Différence entre versions

(Page créée avec « ==Introduction== == Moves List == === Normal Moves === ==== Throws ==== {| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%" |- | |- | |} === Command Moves === ==… »)
 
Ligne 9 : Ligne 9 :
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
|-
 
|-
|  
+
| Sunda || close, b or f + HP
 
|-
 
|-
|
+
| Tomoe Nage || close, b or f + HK
 
|}
 
|}
  
 
=== Command Moves ===
 
=== Command Moves ===
 +
 +
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 +
|-
 +
| Kobokushu || f + LP
 +
|-
 +
| Gousentai || f + LK
 +
|}
  
 
==== Special Moves ====                       
 
==== Special Moves ====                       
Ligne 20 : Ligne 27 :
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
|-
 
|-
|  
+
| Sen Shippo || d, db, b + P
 
+
|-
 
+
| Ryuu Renda || f, d, df + P (HP rapidly)
 
+
|-
 
+
| Ryuu Gakusai || b, d, db + P
 
+
|-
 
+
| Ryuu Renga Chiryuu || b, db, d, df, f + LP
 +
|-
 +
| Ryuu Renga Tenryuu || b, db, d, df, f + HP
 +
|-
 +
| Senkyuutai || d, df, f + K
 +
|-
 +
| Ryuugakusai || b, d, db, + K
 +
|-
 +
| Ryuusoh Geki || d, db, b + P in air
 
|}
 
|}
 
  
 
==== Desperation ====                           
 
==== Desperation ====                           
Ligne 34 : Ligne 48 :
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
|-
 
|-
|  
+
| Shinryuu Seioh Rekkyaku || d, df, f, df, d, db, b + LK
 
+
|-
 
+
| Shinryuu Tenbu Kyaku || d, df, f, df, d, db, b + HK
 +
|-
 +
| Senki Hakkei || (d, df, f)x2 + P
 
|}
 
|}
  
==== Desperation ====                           
+
==== Super Desperation ====                           
 
                        
 
                        
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
|-
 
|-
|  
+
| Shinryuu Tenbu Kyaku || d, df, f, df, d, db, b + LK + HK
 
+
|}
  
 
==== Hidden Super Desperation ====
 
==== Hidden Super Desperation ====
Ligne 50 : Ligne 66 :
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
|-
 
|-
|
+
| Setsu Akira Hohou Garyuusai || d, df, f, b, f + LP + HP
 +
|}

Version du 2 août 2010 à 13:27

Introduction

Moves List

Normal Moves

Throws

Sunda close, b or f + HP
Tomoe Nage close, b or f + HK

Command Moves

Kobokushu f + LP
Gousentai f + LK

Special Moves

Sen Shippo d, db, b + P
Ryuu Renda f, d, df + P (HP rapidly)
Ryuu Gakusai b, d, db + P
Ryuu Renga Chiryuu b, db, d, df, f + LP
Ryuu Renga Tenryuu b, db, d, df, f + HP
Senkyuutai d, df, f + K
Ryuugakusai b, d, db, + K
Ryuusoh Geki d, db, b + P in air

Desperation

Shinryuu Seioh Rekkyaku d, df, f, df, d, db, b + LK
Shinryuu Tenbu Kyaku d, df, f, df, d, db, b + HK
Senki Hakkei (d, df, f)x2 + P

Super Desperation

Shinryuu Tenbu Kyaku d, df, f, df, d, db, b + LK + HK

Hidden Super Desperation

Setsu Akira Hohou Garyuusai d, df, f, b, f + LP + HP