Chin (2k2um)

Introduction

Moves List

Normal Moves

Gou Inshu De près ← ou → C
Gyaku Ashi Nage De près ← ou → D
Sui Ho Hyoutan Shuu → A
Hyoutan Geki ↓ ↙ ← A ou C
Suihai Kou ← ↓ ↙ A ou C
Funen Kou Suihai Kou ↓ ↘ → A ou C
Gouen Shourai Kai Suihai Kou → ↓ ↘ A ou C
Kaiten Teki Kuu Totsu Ken ← ↙ ↓ ↘ → B ou D
Gouen Shourai Kai à tout moment apres Suihai Kou x3 → ↓ ↘ B ou D
Bougetsu Sui (A+B+C+D pour annuler) ↓ ↓ B ou D
Ryuu Ja Hanhou Bougetsu Sui ↑ B
Chou Shuu Riku Gyo Bougetsu Sui ↑ D
Low Kick Bougetsu Sui → B ou D

Desperation Moves

Gou Ran Enpou ↓ ↘ → ↓ ↘ → A ou C
Gou En Shourai ↓ ↘ → ↘ ↓ ↙ ← A ou C

Super Desperation Moves

Gou Ran Enpou ↓ ↘ → ↓ ↘ → A+C

Hidden Super Desperation Moves

Controllable Gou Ran Enpou ↓ ↘ → ↓ ↘ → B+D