Foxy (2k2um)

Sommaire

Introduction

Liste des coups

Coups normaux

Chopes

Daisan no Kagi Proche, b ou f + C
Daijuuni no Kagi Proche, b ou f + D

Command Moves

Nanatsu no Kinzoku f + A
Nanatsu no Kobutsu df + A
Nanajuu no Junkan f + B
Nanajuu no Junryuu df + B

Special Moves

Unicorn no Kaku qcf + P
Taiki no Shoukai dp + K
Planunium dp + P
Hajimari no Ki hcb + P
Noa no Kaoku Hajimari no Ki, P
Nanajuu no Hoshi Hajimari no Ki, b + K
Chie no Ki qcf + K
Tsukino Gin Chie no Ki, f + P

Desperation

Shrodinger no Neko qcb x 2 + P
Hakuchou no Shi qcf x 2 + P
Tsukino Gin Hakuchou no Shi, f + P
Chishiki no ki Hakuchou no Shi, d + P

Super Desperation

Wakusei no Inoru qcf x 2 + A + C en l’air

Hidden Super Desperation

Mitsubachi qcf x 2 + B + D